Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Jacek Gardener z siedzibą w Warszawa ul.Żywnego 21 a m 109

 

 

 1. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Gardener z siedzibą w Warszawa ul.Żywnego 21 a m 109

Z Jacek Gardener  możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: jacek@jacekbiega.pl ; tytuł maila – „Dane osobowe”
 • adres pocztowy: Sklep Sportowy Jacek Gardener ul Okaryny 7, 02-767 Warszawa , z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

 

 1. Jacek Gardener przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy X X X
Sprzedaż produktów i usług X X X
Świadczenie usług X X X
Sprawdzanie wiarygodności płatniczej   X  
Obsługa płatności i rozliczeń X X X
Obsługa czynności serwisowych X X X
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom X X  
Prowadzenie analiz i statystyki   X  
Prowadzenie działań marketingowych   X  
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń X X  
Archiwizacja danych i dokumentów X X X
Profilowanie   X  
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje X X  

 

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 

 • wyrazisz zgodę;
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jacek Gardener, wynikającego w szczególności z przepisów:
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jacek Gardener lub przez stronę trzecią.

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy;
 • zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach;
 • brak możliwości korzystania z określonych usług;
 • utrudniona realizacja umowy.

 

 

 1. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • dane retencyjne – 12 miesięcy;
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego;
 • zgoda na sprawdzenie wiarygodności płatniczej, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy – 12 miesięcy;
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat;
 • analizy i statystyka – do 10 lat;
 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku;
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 

 

 1. Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

 

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi;
 • operatorzy telekomunikacyjni;
 • banki;
 • biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
 • nabywcy wierzytelności;
 • kancelarie prawne;
 • urzędy skarbowe;
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Jacek Gardener(np. sieć sprzedaży, Call Center, agencje badawcze i marketingowe, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT, windykacja należności);
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

 

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 

 1. Pozostałe informacje

 

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Jacek Gardener., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.