Regulamin Amatorskiego Klubu Biegowego JacekBiega Running Team.

§ 1 Cele i nazwa Klubu
1. Klub reprezentują osoby, dla których bieganie jest pasją, którzy chcą walczyć z własnymi słabościami i możliwościami organizmu, a czerpanie korzyści majątkowych z biegania nie jest ich głównym źródłem utrzymania.
2. Klub JacekBiega Running Team (zwanym dalej „Klubem”), jest amatorskim klubem biegowym. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji biegowych jego członków w sposób profesjonalny i pod stałą opieką trenerską oraz popularyzowanie biegania.
3. Klub działa pod nazwą „JacekBiega Running Team” i używa wyróżniającego go znaku graficznego „JacekBiega Running Team”, który będzie stanowił załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 2 Członkowie Klubu
1. Za założyciela Klubu uznaje się Jacka Gardenera.
2. Członkiem Klubu może być każda osoba, poprzez zgłoszenie takie chęci do Założyciela.

§ 3 Ustanie członkostwa
1. Zawodnik może zrezygnować z członkowska w Klubie, w każdej chwili, poprzez przedstawienie takiej informacji bezpośrednio do Założyciela.
2. Założyciel może zdecydować o wykluczeniu zawodnika z Klubu, w przypadku działania na niekorzyść Klubu lub w przypadku reprezentowania innego Klubu lub w przypadku braku reprezentowania Klubu przez ostatnie sześć miesięcy.
3. Członkostwo Zawodnika może zostać przywrócone za zgodą Założyciela.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Członkowie Klubu wyrażają nieodwołalną zgodę (do czasu ustania członkostwa w Klubie) na wykorzystanie ich wizerunku przez Założyciela oraz pozostałych członków w celu promowania oraz informowania o działalności Klubu, w szczególności w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Klubu.
2. Do dokonywania zmian w Regulaminie oraz interpretacji jego postanowień upoważniony jest Założyciel.